piątek, 13 maja 2016

Excel Korzystanie z funkcji, funkcje tablicowe

Excel posiada wiele wbudowanych funkcji. Są umieszczone w grupie Formuły
w podgrupie Wstaw funkcję. W oknie wyboru otwieranym po kliknięciu ikony
Wstaw funkcję możemy je wyszukiwać alfabetycznie lub tematycznie. Wybór
właściwej funkcji otwiera jej okno parametrów, gdzie należy wpisać lub wybrać
z arkusza zakresy komórek zawierających te parametry. Gdy funkcja ma nazwę
łatwą do zapamiętania wygodniejsze jest bezpośrednie wpisanie do komórek arkusza
nazwy funkcji i jej parametrów. Funkcje, tak jak formuły, poprzedzamy znakiem
równości.
P R Z Y K Ł A D
Korzystając z kreatora obliczymy wartość funkcji ŚREDNIA dla zakresu danych
zawartych w arkuszu Funkcje skoroszytu Excel.xlsx.
1. Średnią wyznaczymy w komórce C4:
ustaw kursor w tej komórce,
wybierz ikonkę Wstaw funkcję, wyselekcjonuj kliknięciem w lewym oknie
grupę funkcji Statystyczne i wybierz z tej grupy (okno prawe) funkcję
ŚREDNIA,
w oknie funkcji, w polu opatrzonym etykietą Liczba1, wprowadź zakres analizowanych
danych, (u nas A2:A41),
zatwierdź przyciskiem OK.
Gdy znamy nazwę funkcji, wygodniej posłużyć się bezpośrednim wpisywaniem
funkcji do arkusza. Musimy pamiętać o poprzedzeniu nazwy funkcji znakiem =
i poprawnym wpisaniu jej parametrów. Dla funkcji z przykładu będzie to formuła:
=ŚREDNIA(B2:B41).
Funkcje tablicowe jako wynik pozostawiają więcej niż jedną liczbę. Wprowadzanie
tych funkcji musi być poprzedzone wyselekcjonowaniem obszaru, w którym
funkcja pozostawi swoje wyniki. Po wprowadzeniu parametrów zatwierdzamy je
klawiszami: Ctrl, trzymając Ctrl wciskamy Shift, trzymając oba klawisze wciskamy
Enter. Jako przykład może posłużyć funkcja CZĘSTOŚĆ lub REGLINP. Ich

użycie jest omówione w tych miejscach, gdzie są stosowane. ZOBACZ: Statystyka ekonometria prognozowanie>>>

poniedziałek, 9 maja 2016

Excel Nadawanie i usuwanie nazwy

Nadawanie nazwy komórce i zakresowi komórek
Podczas tworzenia formuł adresowanie bezwzględne możemy zastąpić nazwami
komórek. Nazwę można nadać pojedynczej komórce lub zakresowi komórek. Dla
pojedynczej komórki nazwę wpisujemy w polu nazwy i zatwierdzamy klawiszem
ENTER.
Tak samo możemy nadać nazwę całemu zakresowi, po uprzednim wyselekcjonowaniu go.
Często praktykowane jest nazywanie komórek pierwszego wiersza tabeli nazwami zawartymi w wierszu nagłówkowym. Selekcjonujemy wtedy nagłówek i pierwszy wiersz tabeli, wybieramy z grupy Formuły podgrupę Nazwy zdefiniowane i tam przycisk Utwórz z zaznaczenia. W wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję Górny wiersz.
Podobnie w przypadku nazywania komórek nazwami z lewej kolumny.
Nazwa komórki, po jej wyselekcjonowaniu, pokaże się w polu nazwy.
Usuwanie nazwy
Nazwy komórek i zakresów w arkuszu nie mogą się powtarzać, czasami więc konieczne jest skasowanie źle nadanej nazwy.
Chcąc skasować nazwę gamma nadaną uprzednio komórce A2 arkusza Nazwy
przechodzimy do opcji Menedżer nazw zawartej w podgrupie Nazwy zdefiniowane grupy Formuły. W oknie Menedżera nazw selekcjonujemy nazwę przeznaczoną do usunięcia i usuwamy przyciskiem Usuń. ZOBACZ CAŁY PORADNIK: Statystyka ekonometria prognozowanie>>>

środa, 27 kwietnia 2016

Excel Wstawianie wierszy lub kolumn

Excel  Wstawianie wierszy lub kolumn
Często przy pracy z arkuszem okazuje się, że pierwotne plany dotyczące usytuowania formuł w wierszach i kolumnach okazują się chybione. Excel umożliwia modyfikację planu arkusza przez wstawianie wierszy lub kolumn. Gdy chcemy wstawić wiersz, klikamy nagłówek wiersza, przed którym ma nastąpić wstawianie i po jego wyselekcjonowaniu prawym przyciskiem myszy otwieramy menu podręczne, skąd wybieramy opcję Wstaw. Analogicznie w przypadku kolumn. Wstawianie może także dotyczyć większej liczby wierszy/kolumn. Wystarczy przed otwarciem menu podręcznego wyselekcjonować tyle wierszy/kolumn ile zamierzamy wstawić.
Obie operacje – wstawianie wierszy i kolumn można przeprowadzić z opcji menu.
Wystarczy zaznaczyć wiersz/kolumnę, przed którą zamierzamy wstawić nową

i wybrać z grupy Narzędzia główne, Komórki, ikonę Wstaw.

środa, 20 kwietnia 2016

Excel Kopiowanie specjalne

W tym opracowaniu kopiowanie specjalne wykorzystujemy, gdy chcemy zamienić
kopiowane formuły na ich wartości liczbowe. Po pobraniu do schowka kopiowanego
zakresu i wskazaniu pierwszej komórki zakresu docelowego wybieramy
z grupy Narzędzia główne podgrupę Wklej, a tam po rozwinięciu menu wybieramy

opcję Wklej wartości.

czwartek, 14 kwietnia 2016

Kopiowanie – adresowanie względne i bezwzględne, adresy mieszane

Kopiowanie zawartości komórek to istota Excela. Standardowo jest wykonywane względem formuły z poprzedniej komórki. Oznacza to, że jeżeli na przykład kopiowana formuła zawarta w B2 dotyczyła komórki A2, to po przekopiowaniu jej do komórki B3 adres A2 zostanie przekształcony na A3. Podczas wstawiania wierszy czy kolumn do arkusza uwzględnione zostaną nowe położenia komórek użytychdo budowania formuły.
Czasami chcemy, aby odwołanie we wzorze dotyczyło zawsze tej samej komórki.
Wtedy w formule do kopiowania adres komórki należy uzupełnić znakiem $. Na przykład w formule A2+1 po wstawieniu $ będziemy mieli $A$2+1. Nazywa się to zatrzymaniem adresu komórki. Podczas kopiowania formuły adres komórki opatrzony znakami $ pozostanie niezmieniony. Przy wstawianiu wierszy czy kolumn także nie ulegnie zmianie.
W zaawansowanych formułach przygotowywanych do kopiowania niekiedy stosujemy adresowanie mieszane, znak dolara stawiamy tylko przed numerem wiersza (A$2) lub tylko przed identyfikatorem kolumny ($A2). Wtedy podczas kopiowania zatrzymanie dotyczy tylko tego elementu, przed którym jest znak $. Gdy znak $jest przed numerem wiersza, numer wiersza się nie zmienia, gdy znak $ jest przed identyfikatorem kolumny, identyfikator kolumny jest stały.

Zatrzymanie adresu w budowanej formule najlepiej przeprowadzić wciskając klawisz F4 po wpisaniu adresu komórki. Klawisz F4 wciskany kilkakrotnie wstawia kolejno w adresie znak dolara przed identyfikatorem wiersza i kolumny, przed identyfikatorem wiersza, przed identyfikatorem kolumny, po czym kolejne wciśnięcie daje adres komórki bez znaku $.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Budowanie formuły w Excelu

Budowanie formuły w Excelu
Formuły wpisujemy rozpoczynając od znaku =. Dalszą część wyrażenia budujemy według zasad znanych w matematyce. Wykorzystujemy oprócz stałych liczbowych i adresów komórek operatory (dodawanie: +, odejmowanie: -, mnożenie: *, dzielenie:
/ potęgowanie: ^) i funkcje arkusza. Kolejność wykonywanych działań jest taka jak w matematyce: najpierw potęgowanie, następnie mnożenie i dzielenie w kolejności w jakiej występują, a na końcu dodawanie i odejmowanie też w takiej kolejności, w jakiej występują. Kolejność działań można zmienić stosując nawiasy.
Istnieje tylko jeden rodzaj nawiasów ( ), a wykonywanie obliczeń rozpoczyna się od najbardziej wewnętrznego nawiasu.
Formuła odwołująca się do komórki arkusza aktualizuje się po zmianie zawartości komórki. Możemy więc prześledzić wartość wyrażenia dla różnych wartości parametru przez wpisywanie tych wartości do komórki przeznaczonej na dane.

P R Z Y K Ł A D
Obliczymy wartość wyrażenia: 2sin(x)+cos2(x) dla różnych wartości x.
1. Umieść liczbę 0,5 w wybranej komórce, niech to będzie B1
2. W komórce B2 przeznaczonej na wynik wyrażenia wpisz formułę:
=2*sin(B1)+cos(B1)^2
3. Zatwierdź klawiszem ENTER i odczytaj obliczoną wartość.
4. Wpisz do komórki B1 inne wartości parametru i odczytaj w komórce B2 wartość formuły.
Rysunek 12. Wartość wyrażenia z przykładu. Zmieniając zawartość komórki B1 otrzymujemy zaktualizowaną
wartość wyrażenia Dla początkujących użytkowników problem może stanowić wpisywanie wyrażeń z kreską ułamkową. Należy pamiętać, aby dwuczłonowe wartości mianownika wpisywać w nawiasach.

P R Z Y K Ł A D
Obliczymy wartość wyrażenia:
x
y
x y
10 + 3 10
+
, dla podanych wartości x i y.
1. W wybranych komórkach, na przykład B4 i B5, umieść wartości x i y. Przyjmij, na przykład, 1 i 2:
2. W komórce przeznaczonej na wynik wyrażenia wpisz formułę:
=10/(B4+B5)+B5^3*10/B4.
3. Zatwierdź klawiszem ENTER i odczytaj obliczoną wartość.
Operatory relacji , , są przedstawiane za pomocą dwuznaków: <=, >=, <>.

Wartości logiczne: True, False są w polskiej wersji Excela reprezentowane za pomocą nazw: PRAWDA, FAŁSZ.

czwartek, 31 marca 2016

Excel. Odczyt, import i zapis plików

Excel. Odczyt, import i zapis plików
Pobieranie i zapis pliku w formacie Excela odbywa się standardowo: przyciskiem pakietu Office otwieramy menu kontaktu z plikiem i w wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy plik z dysku.
Gdy dane są w innym formacie: tekstowym, bazy danych Acces, czy strony html pobieramy je wybierając z grupy Dane podgrupę Dane zewnętrzne a z niej odpowiednią opcję.

P R Z Y K Ł A D
Zaimportujemy plik tekstowy zawierający liczby, w których separatorem części dziesiętnej jest znak kropki.
Wybieramy z grupy Dane podgrupę Dane zewnętrzne a z niej opcję z tekstu.
1. W oknie importowania wybieramy folder i plik (w przykładzie jest to plik z_liczby.txt) i ustawiamy opcje importu w kolejnych oknach dialogowych.
2. W pierwszym oknie zatwierdzamy opcje domyślne: typ pliku rozdzielony
separatorem, separatorem danych jest tabulator.
3. Ponieważ na podglądzie dane nie zostały rozdzielone na dwie kolumny, w drugim oknie dodamy spację jako separator danych.
4. W oknie trzecim, przyciskiem Zaawansowane przechodzimy do wyboru separatora dziesiętnego. U nas jest to znak kropki.
5. Po kliknięciu przycisku Zakończ pokazuje się kolejne okno – umieszczania danych w arkuszu. Wskazujemy pierwszą komórkę arkusza, od której będą wpisywane zaimportowane dane.
Gdy podczas importu pliku nie zdefiniowano poprawnie separatora miejsc dziesiętnych, możemy dokonać zamiany separatora na przecinek wybierając z grupy Narzędzia główne podgrupę Edycja, a tam przycisk Znajdź i zaznacz.
Po rozwinięciu menu wybieramy opcję Zamień. W oknie zamiany ustawiamy wartości:
Znajdź . //tu wstawiamy separator, który wystąpił w tekście, u nas była to kropka

Zamień na , //tu wstawiamy przecinek, separator miejsc dziesiętnych w Excelu
WIĘCEJ, W TYM ZRZUTY Z EKRANU, ZNAJDZIESZ TU: Statystyka ekonometria prognozowanie>>>